Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Електротехничар информационих технологија

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 4E41S

Циљ стручног образовања за образовни профил ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА је оспособљавање ученика за учешће у изради софтверских апликација, креирање и развијање база података, статичких и динамичких веб презентација и одржавање и проверу сигурности информационих система.

С обзиром на неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребу континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, ученици ће бити оспособљавани за:

  • примену теоријских знања у практичном контексту ефикасан рад у групним ситуацијама
  • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери благовремено реаговање на промене у радној средини
  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу
  • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада
  • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу
  • развој свести и потребе за доживотим учењем и праћењем техничко-технолошких новина у струци

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи: