Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Електромонтер мрежа и постројења

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 3E18S

Циљ стручног образовања образовног профила ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА  је оспособљавање ученика за извођење електромонтажних радова при изградњи, одржавање и отклањање кварова на електроенергетским водовима и постројењима у складу са мерама заштите здравља и безбедности на раду.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуалног образовања, стручног усавршавања и унапређења запошљености усмерава да ће ученици бити оспособљени за:

  • примену теоријских знања у практичном раду
  • преузимање одговорности за континуално учење и напредовање у послу и каријери
  • благовремено реаговање на промену у радној средини
  • препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу
  • примени сигурносних, здравствених и мера заштите животне средине у процесу рада
  • употребу информационих технологија у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи: