Техничка школа Младеновац

Електронски дневник

Платформа за учење на даљину

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, МАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА, ТЕКСТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ: ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 4D83S

Циљ стручног образовања за квалификацију ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА је оспособљавање лица за програмирање CNC машине и обраду делова на CNC машинама.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

  • примену теоријских знања у практичном контексту
  • преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у каријери
  • благовремено реаговање на промену у радној средини
  • ефикасан рад у тиму
  • примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада
  • примену мера заштите животне средине у процесу рада
  • употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи: