Техничка школа Младеновац

техничар мултимедија

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 4E27S

Циљ стручног образовања за квалификацију ТЕХНИЧАР МУЛТИМЕДИЈА је оспособљавање лица за снимање и обраду звука и слике, сервисирање уређаја за снимање звука и слике, креирање графике и анимације, скриптно програмирање и администрирање садржаја „web” сајта.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

 • обавља снимање звука и слике
 • врши обраду звука и слике
 • сервисира уређаје за снимање звука и слике
 • креира графику и анимацију
 • врши скриптно програмирање
 • администрира садржај „web” сајта
 • наведе уређаје и додатну опрему потребну за снимање звука и слике
 • објасни сврху уређаја и додатне опреме коју користи за снимање звука и слике
 • наведе основне карактеристике звука и слике у дигиталном облику
 • објасни разлику између појединих формата датотека са звуком и сликом
 • објасни поступак инсталације одговарајућих софтверских алата (програма) за обраду звука и слике
 • објасни употребу одговарајућих софтверских алата (програма) за обраду звука и слике
 • наведе неопходне хардверске и софтверске компоненте за снимање, обраду и приказивање звука и слике,
 • објасни конструкцију и принцип рада различитих уређаја за снимање и приказивање звука и слике
 • објасни процедуру редовне контроле исправности уређаја
 • наведе најчешће кварове који се могу појавити и објасни начин њиховог отклањања
 • наведе основне карактеристике графике и анимације у дигиталном облику
 • објасни разлику између појединих формата датотека са графиком и анимацијом
 • објасни поступак инсталације одговарајућих софтверских алата (програма) за креирање графике и анимације
 • објасни употребу одговарајућих софтверских алата (програма) за креирање графике и анимације
 • објасни улогу скриптног програмирања
 • наведе најчешће коришћене скриптне језике
 • објасни структуру „web” сајта 
 • објасни употребу програма за креирање „web” сајта.
 • прикупи информације са терена на коме ће се снимати звук и слика
 • направи спецификацију потребне опреме
 • постави опрему и подеси је за снимање
 • сними звук и слику у складу са постављеним задатком
 • провери квалитет снимљеног материјала
 • демонтира опрему за снимање
 • инсталира софтверске алате (програме) за обраду звука и слике
 • увезе (импортује) датотеке са звуком и сликом у одговарајући програм за обраду
 • монтира звук и слику у складу са одговарајућим захтевом (задатком)
 • примени одговарајући „plug-in” програм у обради звука и слике
 • изврши контролу квалитета обраде звука и слике
 • извезе (експортује) датотеке у одговарајућем формату
 • контролише редовно (периодично) и по потреби исправност уређаја и додатне опреме за снимање звука и слике
 • дијагностификује кварове на уређајима и додатној опреми
 • отклања кварове или врши замену неисправних делова
 • инсталира софтверске алате (програме) за креирање графике и анимације
 • анализира садржај графике и анимације и прикупи одговарајући материјал
 • креира графику и анимацију коришћењем одговарајућег програма
 • тестира квалитет графике и анимације
 • извезе (експортује) графику и анимацију у одговарајућем формату
 • препозна потребу за скриптовањем
 • приступи процесу креирања скрипти
 • примени скриптовање одговарајућим програмским језицима
 • изврши контролу квалитета скриптовања
 • изврши анализу корисничког интерфејса „web” сајта
 • контролише исправност навигације на „web” сајту и врши корекције у случају грешака 
 • прикупи материјале за постављање на „web” сајт
 • објави одређен материјал на „web” сајту.
 • савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;
 • ефикасно планира и организује време;
 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у електротехници и електроници;
 • испољи позитиван однос према функционалности и техничкој исправности опреме и уређаја које користи при обављању посла;
 • испољи љубазност, комуникативност, флексибилност у односу према сарадницима;
 • ради у тиму;
 • решава проблеме и прилагоди се променама у раду;
 • испољи самокритичност и објективност при обављању посла;
 • испољи позитиван однос према професионално
 • етичким нормама и вредностима.