Техничка школа Младеновац

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 4D83S

Циљ стручног образовања за квалификацију ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНЕ је оспособљавање лица за програмирање CNC машине и обраду делова на CNC машинама.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

 • Припрема и организује рад
 • Израда програма за компјутерски управљану (CNC) машину
 • Обрада изратка на компјутерски управљаној (CNC) машини
 • Преузима мере безбедности и здравља на раду и заштите животне средине
 • опише технолошки поступак за одређени радни задатак
 • описује начин избора и припреме одговарајућих машина, алата, прибора и материјала
 • планира операције, захвате, план стезања, карту алата
 • оптимизује параметре обраде и редослед захвата
 • наводи мере за сигуран рад у складу са прописима безбедности и здравља на раду и врши одабир заштитних средстава
 • опише значај вођења евиденције о утрошцима материјала, времена, дневној или периодичној производњи
 • опише потребан стезни и резни алат и прибор за програм у складу са технолошким процесом обраде
 • опише главни програм и подпрограме за рад CNC машине по технолошким операцијама
 • дефинише програм (G-код) за дату CNC машину
 • објасни технолошке поступке обраде на CNC машинама
 • опише рад са управљачком јединицом CNC машине
 • опише тестирање програма — опише симулцију програма преко управљачке јединице
 • објасни значај архивирања програма и техничко – технолошку документацију
 • опише подешавање параметара CNC машине за рад према програму
 • објасни припрему и подешавање магацина алата
 • опише обраду обратка према програму
 • опише проверу изгледа и димензије обратка
 • објасни значај сталне/повремене контроле у току обраде
 • објасни разлоге за корекцију параметара на основу утврђене неправилности
 • објасни контролу квалитета обратка
 • опише попуњавање радног налога
 • описује поступак коришћења и одржавања заштитних средстава и опреме у раду
 • описује прописе из области безбедности и здравља на раду
 • указује на потенцијалне узроке повреда због неодговарајуће употребе машина и алата
 • идентификује штетни материјал и опрему тако да штити околину
 • наводи прописе из области безбедности и здравља на раду.
 • врши израду технолошког поступка за задати радни предмет
 • врши избор и припрему одговарајућих машина, алата, прибора и материјала
 • дефинише нулу комада
 • нацрта план стезања
 • израђује план резања
 • припрема радни налог
 • одабира оптималан алат према радном налогу
 • израчуна параметре обраде
 • предузима мере за сигуран рад у складу са прописима ХТЗ и врши одабир заштитних средстава
 • води евиденције о утрошцима материјала, времена, дневној или периодичној производњи
 • користи потребан стезни и резни алат и прибор за програм у складу са технолошким процесом обраде
 • припрема главни програм и подпрограме за CNC машине по технолошким рад операцијама
 • изради технолошке поступке обраде на CNC машинама кроз програм
 • врши проверу симулацијом помоћу рачунара
 • пише програм (G-код) за дату CNC машину
 • уносе програм у управљачку јединицу CNC машине
 • изабере режиме рада са управљачком јединицом
 • тестира програм, врши његову симулцију преко управљачке јединице и коригује га на CNC машини
 • врши архивирање програма и техничко – технолошку документацију
 • постави параметре CNC машине за рад према програму
 • припреми и подеси магацин алата
 • изведе израдак према програму
 • проверава изглед и димензије обратка
 • изведе сталну/повремену контролу у току обраде
 • изведе корекцију параметара на основу утврђене неправилности
 • изведе контролу квалитета обратка
 • попуњава радни налог
 • користи и одржава заштитна средства и опрему у раду
 • примењује прописе из области безбедности и здравља на раду
 • одлаже штетни материјал на предвиђено место, тако да штити околину
 • примењује прописе из области заштите околине и радне средине.
 • савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;
 • испољи креативност и иновативност у раду;
 • ефикасно планира и организује време;
 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у области машинске обраде;
 • испољи позитиван однос према функционалности и техничкој исправности опреме и уређаја које користи при обављању посла;
 • решава проблеме у раду; 
 • буде спреман на даље учење и усавршавање;
 • испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост, флексибилност у односу према сарадницима; 
 • буде прилагодљив на промене у раду;
 • испољи аналитичност при обављању посла;