Техничка школа Младеновац

Правила облачења у школи

Запослени својим изгледом и понашањем на директан начин доприносе угледу школе и очувању њених вредности. Прикладним одевањем пружају модел одевања ученицима.

Обавеза је наставника и ученика , као и осталих запослених да у школу долазе прикладно одевени и пристојног изгледа.

Под непримереним изгледом подразумева се ношење:

Непоштовање правила о одевању за запослене представља чињење лакше повреде радне обавезе, а за ученике лакшу повреду обавеза ученика.

Ученици који се не буду придржавали правила о одевању биће удаљени са наставе и послати кући да се адекватно обуку, а изостанак у те сврхе ће бити евидентиран као неоправдан.