Техничка школа Младеновац

Оператер машинске обраде резањем

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 3D22S

Циљ стручног образовања за квалификацију ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ је оспособљавање ученика за израду предмета на класичним алатним машинама (струг, глодалица, брусилица) и компјутерски управљаним машинама (ЦНЦ-струг и ЦНЦ-глодалица).

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

 • планира, припрема и браварске организује и заваривачке радове
 • израђује делове металних механичком конструкција обрадом
 • спаја делове металних раздвојивим конструкција и нераздвојивим спојевима
 • израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему
 • контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима
 • заварује поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања
 • заварује поступком гасног заваривања
 • спаја делова меким и лемљењем тврдим и лепљењем
 • контролише квалитет рада при заваривању
 • чува здравље и околину и одржава безбедност на раду при извођењу браварских и заваривачких радова
 • опише технолошки поступак за одређени радни задатак
 • описује начин избора и припреме одговарајућих машина, алата, прибора и материјала
 • идентификује мање поправке машина, алата и прибора
 • наводи мере за сигуран рад у складу са прописима безбедности и здравља на раду и врши одабир заштитних средстава
 • опише значај вођења евиденције о утрошцима материјала, времена, дневној или периодично производњи
 • одабере прибор за стезање и придржавање
 • описује поступке обраде : оцртавање и обележавање, турпијање, одвајање сечењем и резањем
 • наводи начин оштрења алата за оцртавање, обележавање и раздвајања
 • идентификује постављене циљеве према техничко-технолошкој документацији
 • указује на разлике мерења и контролисања израдка
 • идентификује мерну листу
 • објасни спајање делова завртњима и наврткама
 • дефинише спајање делове ручним и машинским закивањем различитим врстама закивака
 • дефинише спајање делове електроотпорним заваривањем
 • објасни спајање делова електролучним поступцима (ТИГ, МИГ, МАГ, РЕЛ)
 • дефинише спајање делове гасним заваривањем
 • описује сечење материјала гасним поступком
 • описује спајање делова конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима
 • разликује начине израде и уградње елемената грађевинске браварије (метал, ПВЦ)
 • објасни начин поправке грађевинске браварије
 • разликује елементе процесне опреме
 • разликује начине израде и монтаже цевовода, конзола, носача, стубова, кровне, мостовске и друге решеткасте конструкције
 • одабира начин заштите површине делова и конструкција бојама, лаковима и другим неметалним или металним превлакама
 • описује квалитет основног и помоћног материјала
 • идентификује стање алата и прибора
 • дефинише исправност и погонску спремност машина
 • дефинише тачност извршених операција (димензија и облика површина, положаја и величине отвора и рупа, урезаних и нарезаних навоја, димензије и квалитет раздвојивих и нераздвојивих спојева и сл.)
 • разликује сучеоно, преклопно, угаоно или унакрсно заваривање танких или дебелих лимова свим облицима завара и у свим положајима заваривања
 • описује поступке заваривања профила, цеви и других делова од челика, ливеног гвожђа и легура обојених метала
 • описује поступак електролучног заваривања у заштитној атмосфери (активним и инертним гасом) различитих делова од легура гвожђа и обојених метала
 • описује поступак електроотпорног заваривања : сучеоно, тачкасто, брадавичасто и шавно
 • објасни репаратуру машинских делова наваривањем и метализацијом
 • разликује начине сечења материјала и израде жлебова електричним луком
 • описује поступке заваривања танких и дебелих лимова од легура гвожђа и обојених метала уз примену различитих облика завара и положаја делова у споју
 • описује поступке заваривања цеви, профила и других делова конструкција од легура гвожђа и обојених метала уз примену различитих облика завара и положаја делова у споју
 • објасни репаратуру машинских делова наваривањем и метализацијом поступком гасног заваривања
 • разликује начине сечења материјала и израде жлебова гасним поступком
 • дефинише поступке меког лемљења делова од различитих легура, различитим поступцима
 • описује поступке тврдог лемљења делова од различитих легура, различитим поступцима
 • описује поступке лепљења делова од различитих легура, различитим поступцима
 • идентификује контролу квалитета основног, додатног и помоћног материјала
 • описује стање алата и прибора
 • дефинише контролу исправности и погонску спремност уређаја
 • препознаје облик и квалитет шава
 • описује димензиону контролу шава
 • описује поступак контроле непропустливости шава
 • описује поступак отклањања грешака одговарајућим механичким поступком и поступком заваривања
 • описује поступак коришћења и одржавања заштитних средстава и опреме у раду
 • описује прописе из безбедности и области здравља на раду
 • указује на потенцијалне узроке повреда због неодговарајуће употребе машина и алата
 • идентификује штетни материјал и опрему тако да штити околину
 • наводи прописе из области безбедности и здравља на раду.
 • врши израду технолошког поступка за задати радни предмет
 • врши избор и припрему одговарајућих машина, алата, прибора и материјала
 • обавља мање поправке машина, алата и прибора
 • предузима мере за сигуран рад у складу са прописима ХТЗ и врши одабир заштитних средстава
 • води евиденције о утрошцима материјала, времена, дневној или периодичној производњи
 • користи прибор за стезање и придржавање
 • изведе поступке обраде : оцртавање и обележавање, турпијање, одвајање сечењем и резањем
 • оштри алат за оцртавање, обележавање и раздвајања
 • извршава захтеване радње према техничко
 • технолошкој документацији
 • измери и контролише израдак
 • попуњава мерну листу
 • врши спајање делове завртњима и наврткама
 • врши спајање делове ручним и машинским закивањем различитим врстама закивака
 • врши спајање делове електроотпорним заваривањем
 • врши спајање делове електролучним поступцима (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ)
 • врши спајање делове гасним заваривањем
 • врши сечење материјал гасним поступком
 • врши спајање делове конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима
 • израђује и уграђује елементе грађевинске браварије (метал, ПВЦ) – поправља грађевинску браварију
 • монтира елементе процесне опреме
 • израђује и монтира цевоводе, конзоле, носаче, стубове, кровне, мостовске и друге решеткасте конструкције
 • заштићује површине делова и конструкција бојама, лаковима и другим неметалним или металним превлакама
 • контролише квалитет основног и помоћног материјала
 • контролише стање алата и прибора
 • врши контролу исправност и погонску спремност машина
 • врши контролу тачности извршених операција (димензија и облика површина, положаја и величине отвора и рупа, урезаних и нарезаних навоја, димензије и квалитет раздвојивих и нераздвојивих спојева и сл.)
 • сучеоно, преклопно, угаоно или унакрсно заварује танке или дебеле лимове свим облицима завара и у свим положајима заваривања
 • заварује профиле, цеви и друге делове од челика, ливеног гвожђа и легура обојених метала
 • електролучно заварује у заштитној атмосфери (активним и инертним гасом) различите делове од легура гвожђа и обојених метала
 • заварује – електроотпорно: сучеоно, тачкасто, брадавичасто и шавно
 • изводи репаратуру машинских делова наваривањем и метализацијом
 • сече материјал и израђује жлебове електричним луком
 • заварује танке и дебеле лимове од легура гвожђа и обојених метала уз примену различитих облика завара и положаја делова у споју
 • заварује цеви, профиле и друге делове конструкција од легура гвожђа и обојених метала уз примену различитих облика завара и положаја делова у споју
 • изводи репаратуру машинских делова наваривањем и метализацијом
 • сече материјал и израђује жлебове гасним поступком
 • изводи меко лемљење делова од различитих легура, различитим поступцима
 • изводи тврдо лемљење делова од различитих легура, различитим поступцима
 • изводи лепљење делова од различитих легура, различитим поступцима
 • изводи контролу квалитета основног, додатног помоћног и материјала
 • изврши контролу стања алата и прибора
 • изводи контролу исправности и погонску спремност уређаја
 • визуелно контролише облик и квалитет шава
 • врши димензиону контролу шава
 • изводи контролу непропустљивости шава
 • отклања грешке одговарајућим механичким поступком и поступком заваривања
 • користи и одржава заштитна средства и опрему у раду
 • примењује прописе из области безбедности и здравља на раду
 • одлаже штетни материјал на предвиђено место, тако да штити околину
 • примењује прописе из области заштите околине и радне средине.
 • савесно, одговорно, уредно и правовремено обавља поверене послове:
 • ефикасно организује време;
 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и стандарда који важе у машинској обради;
 • испољи позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности машина, уређаја и алата које користи при обављању посла;
 • испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима;
 • решава проблеме у раду;
 • испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима.