Техничка школа Младеновац

Модни кројач

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 3G17S

Циљ стручног образовања за квалификацију МОДНИ КРОЈАЧ је оспособљавање лица за кројење одевних предмета на основу шаблона и израду одевних предмета на основу скице модела и искројених делова.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

 • Припреми и организује рад
 • Кроји одевне предмете
 • Шије одевне предмете
 • Доради одевне предмете
 • објасни значај и улогу радно-техничке документације у производном процесу одеће
 • објасни начин избора и припреме материјала за шивење;
 • објасни начин одржавања радног места
 • објасни паковање и припрему за отпремање готових производа
 • наведе и објасни факторе који утичу на радну ефикасност
 • наведе услове који су потребни за ефикасно пословање
 • објасни основна правила организације рада предузећа и конкретних радних места
 • објасни значај контроле квалитета у току и на крају процеса производње
 • објасни значај примене мера сигурности рада у складу са прописима
 • објасни начин кројења текстилног материјала
 • објасни функције уређаја за кројење, њихова својства и примену
 • наведе врсте текстилних материјала, њихове основне карактеристике и начин употребе у изради одеће
 • наведе карактеристике занатске и индустријске производње одеће
 • објасни значај конструкције и моделовања у производњи одеће
 • разликује делове који улазе у састав појединог одевног предмета
 • наведе врсте ручних и машинских бодова и шавова
 • објасни функције уређаја за шивење, њихова својства и примену
 • наведе врсте машинских игала и начин избора према врсти материјала и концу
 • објасни могућности класичне машине за шивење
 • наведе врсте и специфичности специјалних машина за шивење
 • објасни технолошке поступке добијања одевних предмета
 • објасни уметање ознака за дугмад или за рупицу
 • објасни машинско шивење дугмади
 • објасни улогу пеглања, избор параметара пеглања у зависности од материјала и функцију уређаја за пеглање.
 • чита техничко-технолошку документацију
 • изврши избор материјала за дефинисани одевни предмет
 • изврши избор конца за шивење и осталих помоћних материјала (поставе, лепљивог платна, патент затварача, копче, дугмади, трака за паспулирање и др.)
 • врши избор машина за шивење према операционом листу
 • припрема и поставља машине у функцију за шивење
 • примењује мере заштите на раду и заштите околине
 • одржава радно место
 • припреми кројне слике за одређени одевни предмет
 • припреми и постави материјал за кројење
 • врши грубо и фино кројење ручним путем
 • врши грубо исецање кројних наслага коришћењем апарата и уређаја за грубо кројење
 • врши фино кројење основног и помоћног материјала коришћењем апарата и уређаја за фино кројење;
 • врши обележавање искројених делова.
 • шије комплетан одевни предмет на обичној и специјалним машинама;
 • комплетира искројене делове
 • контролише поједине фазе у току израде одевног предмета.
 • означи места за дугмад или за рупицу машински ушије дугмад
 • подешава параметре пеглања и пегла на различитим уређајима за пеглање
 • савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове
 • ефикасно организује време
 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и стандарда који важе у текстилној индустрији
 • испољи позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности машина, уређаја и алата које користи при обављању посла
 • испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима
 • решава проблеме и прилагоди се променама у раду
 • испољи иницијативу и предузимљивост;
 • испољи позитиван однос према професионално
 • етичким нормама и вредностима.