Техничка школа Младеновац

Механичар моторних возила

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 3D82S

Циљ стручног образовања за квалификацију МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА је оспособљавање лица за сервисирање возила и поправку главних склопова возила и њихових подсклопова.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

 • Организује рад и примењује мере безбедности и здравља на раду
 • Сервисира возила
 • Поправља главне склопове возила и њихове подсклопове
 • опише радно место и начин одржавања
 • наведе и опише средства за рад
 • опише процедуру преузимања возила
 • опише резервне делове возила и материјал према налогу
 • објасни мере безбедности и здравља на раду
 • опише процедуру одлагања отпадног материјала
 • опише садржај техничко-технолошке документације
 • идентификује технолошки поступак за одређени радни задатак
 • дефинише функционисање склопова и њихових подсклопова
 • наведе и објасни видове неисправности склопова и подсклопова
 • опише узроке неисправности и поступке отклањања
 • опише начин контроле извршених радова и завршних подешавања
 • опише сервисирање возила према сервисној листи произвођача
 • опише садржај документације о извршеним радовима
 • опише техничко-технолошку документацију
 • идентификује технолошки поступак за одређени радни задатак
 • опише демонтажу и монтажу главних склопова возила
 • наведе и опише стандардне ознаке машинских делова за замену и потребног материјала
 • опише специфичност виталних склопова и подсклопова моторног возила
 • опише завршно подешавање мотора и уређаја
 • опише садржај документације о извршеним радовима
 • прими возило према прописаној процедури
 • изабере алат и опрему према налогу
 • припреми алат, прибор и потребни материјала за сервисирање возила
 • предузима мере за сигуран рад у складу са прописима ХТЗ и врши одабир заштитних средстава
 • води евиденцију о утрошеном материјалу, деловима и времену 
 • одлаже отпадни материјал, делове за репаратуру или рециклажу сагласно процедури
 • чита техничко – технолошку документацију
 • користи алат, прибор и потребан материјал за рад
 • изведе поступак сервисирања према техничко 
 • технолошкој документацији (сервисно упуство произвођача)
 • користи уређаје за проверу исправности склопова и њихових подсклопова (дијагностичке уређаје)
 • примењује потребне радње за утврђену неисправност
 • изведе контролу извршених радова
 • изради документацију о извршеним радовима
 • користи уређаје за проверу неисправности на моторном возилу (дијагностички уређаји)
 • изради листу машинских делова за замену и потребног материјала
 • користи алат, прибор и потребан материјал за рад
 • изведе захтеване радње према техничко- технолошкој документацији
 • изврши контролу изведених радова
 • изради документацију о извршеним радовима
 • савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;
 • ефикасно планира и организује време;
 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у машинству и електроници;
 • испољи позитиван однос према функционалности и техничкој исправности уређаја опреме и алата које користи при обављању посла;
 • испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост, флексибилност у односу према сарадницима;
 • ради у тиму;
 • буде прилагодљив на промене у раду;
 • решава проблеме у раду;
 • одреди приоритете;
 • изгради и одржава односе са клијентима;
 • буде оријентисан према клијентима и чува клијенте;
 • буде спреман на даље учење и усавршавање;
 • испољи позитиван однос према професионално – етичким нормама и вредностима.