Техничка школа Младеновац

МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 4D83S

Циљ стручног образовања за квалификацију МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ је оспособљавање ученика да раде прорачуне и конструисање машинских елемената, склопова и конструкција.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

 • Припрема и организује рад
 • Израда програма за компјутерски управљану (CNC) машину
 • Обрада изратка на компјутерски управљаној (CNC) машини
 • Преузима мере безбедности и здравља на раду и заштите животне средине
 • опише технолошки поступак за одређени радни задатак
 • описује начин избора и припреме одговарајућих машина, алата, прибора и материјала
 • планира операције, захвате, план стезања, карту алата
 • оптимизује параметре обраде и редослед захвата
 • наводи мере за сигуран рад у складу са прописима безбедности и здравља на раду и врши одабир заштитних средстава
 • опише значај вођења евиденције о утрошцима материјала, времена, дневној или периодичној производњи
 • опише потребан стезни и резни алат и прибор за програм у складу са технолошким процесом обраде
 • опише главни програм и подпрограме за рад CNC машине по технолошким операцијама
 • дефинише програм (G-код) за дату CNC машину
 • објасни технолошке поступке обраде на CNC машинама
 • опише рад са управљачком јединицом CNC машине
 • опише тестирање програма — опише симулцију програма преко управљачке јединице
 • објасни значај архивирања програма и техничко – технолошку документацију
 • опише подешавање параметара CNC машине за рад према програму
 • објасни припрему и подешавање магацина алата
 • опише обраду обратка према програму
 • опише проверу изгледа и димензије обратка
 • објасни значај сталне/повремене контроле у току обраде
 • објасни разлоге за корекцију параметара на основу утврђене неправилности
 • објасни контролу квалитета обратка
 • опише попуњавање радног налога
 • описује поступак коришћења и одржавања заштитних средстава и опреме у раду
 • описује прописе из области безбедности и здравља на раду
 • указује на потенцијалне узроке повреда због неодговарајуће употребе машина и алата
 • идентификује штетни материјал и опрему тако да штити околину
 • наводи прописе из области безбедности и здравља на раду.
 • врши израду технолошког поступка за задати радни предмет
 • врши избор и припрему одговарајућих машина, алата, прибора и материјала
 • дефинише нулу комада
 • нацрта план стезања
 • израђује план резања
 • припрема радни налог
 • одабира оптималан алат према радном налогу
 • израчуна параметре обраде
 • предузима мере за сигуран рад у складу са прописима ХТЗ и врши одабир заштитних средстава
 • води евиденције о утрошцима материјала, времена, дневној или периодичној производњи
 • користи потребан стезни и резни алат и прибор за програм у складу са технолошким процесом обраде
 • припрема главни програм и подпрограме за CNC машине по технолошким рад операцијама
 • изради технолошке поступке обраде на CNC машинама кроз програм
 • врши проверу симулацијом помоћу рачунара
 • пише програм (G-код) за дату CNC машину
 • уносе програм у управљачку јединицу CNC машине
 • изабере режиме рада са управљачком јединицом
 • тестира програм, врши његову симулцију преко управљачке јединице и коригује га на CNC машини
 • врши архивирање програма и техничко – технолошку документацију
 • постави параметре CNC машине за рад према програму
 • припреми и подеси магацин алата
 • изведе израдак према програму
 • проверава изглед и димензије обратка
 • изведе сталну/повремену контролу у току обраде
 • изведе корекцију параметара на основу утврђене неправилности
 • изведе контролу квалитета обратка
 • попуњава радни налог
 • користи и одржава заштитна средства и опрему у раду
 • примењује прописе из области безбедности и здравља на раду
 • одлаже штетни материјал на предвиђено место, тако да штити околину
 • примењује прописе из области заштите околине и радне средине.
 • савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове;
 • испољи креативност и иновативност у раду;
 • ефикасно планира и организује време;
 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у области машинске обраде;
 • испољи позитиван однос према функционалности и техничкој исправности опреме и уређаја које користи при обављању посла;
 • решава проблеме у раду; 
 • буде спреман на даље учење и усавршавање;
 • испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост, флексибилност у односу према сарадницима; 
 • буде прилагодљив на промене у раду;
 • испољи аналитичност при обављању посла;