Техничка школа Младеновац

Електротехничар енергетике

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 4E04S

Циљ стручног образовања за квалификацију ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ је оспособљавање лица за припремање и организовање електроинсталатерских радова, израду и одржавање електроенергетских водова и постројења и управљање и одржавање електричних машина и електромоторних погона.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуалног образовања, стручног усавршавања и унапређења запошљености усмерава да ће ученици бити оспособљени за:

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

 • Припрема и организација рада

 • Извођење електроинсталатерских радова

 • Изградња и одржавање електроенергетских водова и постројења

 • Надзор и одржавање електричних машина и електромоторних погона са аутоматским управљањем

 • Обезбеђење кавлитета

 • Предузимање мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине

   

 • објасни улогу, врсте и препознаје графичке симболе на електричним шемама пројектних документација

 • наведе и објасни критеријуме за физички приступ локацији, дефинише услове за рад на терену и користи каталоге материјала

 • познаје стандарде, прописе и техничке препоруке за извођење радова на електричним инсталацијама, електроенергетским водовима и постројењима

 • познаје графичке симболе у шемама електричних инсталацијама, електроенергетским водовима и постројењима

 • објасни поступак монтаже опреме

 • наведе основне врсте електричних машина и објасни принципе рада основних врста електричних машина

 • објасни знаћење основних техничких података о електричној машини које су назначене од стране произвођача, поступак монтаже и демонтаже електричне машине

 • наброји оснвовне врсте уређаја енергетске електронике и објасни њихов принцип рада

 • наведе значај уређаја енергетске електронике у управљању електричним машинама у погону

 • објасни начин монтаже и демонтаже уређаја енергетске електронике у разводним орманима

 • објасни начин имплементације једноставних техника управљања електричним машинама у погону применом ПЛЦ-а

 • опише модел вођења евиденције, поступак баждарења и калибрације електричних мерних уређаја, уређаја заштите и инструмената у складу са процедурама

 • користи правилнике и упутства о безбедности и заштити здравља на раду и заштити животне средине

 • прати шеме повезивања и користи техничку документацију

 • специфира потребан материјал, опрему и алат у складу са радним задатком

 • организује приступ локацији и планира рад на терену

 • примењује стандарде и прописе и изводи радове на електричним инсталацијама, електроенергетским водовима и постројењима према техничкој документацији

 • контролише и спроводи тестирања пре стављања електричне инсталације, електроенергестког вода или постројења под напон

 • планира процес постављања опреме и уређаја

 • врши визуелни преглед конструкције електричних машина и уочава једноставније неправилности

 • препознаје једноставније врсте кварова на основу понашања електричних машина у раду

 • користи различите врсте уређаја енергетске електронике за управљање електричним машинама

 • врши монтажу, демонтажу и шемирање разводних ормана са уређајима енергетске електронике, релејно контакторском опремом и другом пратећом опремом

 • имплементира једноставније програме у ПЛЦ-у за покретање, промену смера и заустављање електричних машина

 • евидентира запажања, реализоване радове и утрошак материјала попуњавањем радног налога

 • даје податке и скице о извршеним изменама

 • примени технике мере заштите и здравља нараду

 • савесно, одговорно и уредно обавља поверене послове

 • ефикасно планира и организује време

 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у области енергетике

 • испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост и флексибилност у односу према сарадницима у тиму

 • одређује приоритете и решава проблеме у раду

 • испољава позитиван однос према професионално – етичким нормама и вредностима уз иницијативу за даље усавршавање

 • испољи аналитичност при обављању посла