Техничка школа Младеновац

Електромонтер мрежа и постројења

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 3E18S

Циљ стручног образовања образовног профила ЕЛЕКТРОМОНТЕР МРЕЖА И ПОСТРОЈЕЊА је оспособљавање ученика за извођење електромонтажних радова при изградњи, одржавање и отклањање кварова на електроенергетским водовима и постројењима у складу са мерама заштите здравља и безбедности на раду.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуалног образовања, стручног усавршавања и унапређења запошљености усмерава да ће ученици бити оспособљени за:

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

 • Организује рад у складу са мерама заштите здравља и безбедности на раду

 • Изводи електромонтажне радове на електроенергетским водовима и постројењима

 • Изводи прикључења објекта на електродистрибутивну мрежу

 • Одржава електроенергетске објекте и отклања кварове на терену и у радионици

 • наведе и објасни могуће ризике и предвиђене мере за безбедан рад на радном месту и објасни критеријуме за физичко обезбеђивање места рада (од физичког повређивања, радова на висини, од напона)

 • наведе врсте и дефинише функције атестираног алата и образложи избор према врсти посла и простора

 • опише модел вођења евиденције у складу са процедурама и опише случајеве у којима треба обавестити учеснике и заинтересоване стране о почетку, завршетку и врсти радова

 • познаје стандарде и прописе, ознаке и симболе елемената електроенергетских водова и постројења

 • наведе елементе и њихове карактеристике, објасни поступак и редослед монтаже електроенергетске опреме

 • објасни процедуре тестирања и стављања у погон електроенергетских објеката

 • објасни начин и ток манипулације расклопном опремом(„златна правила“)

 • наведе врсте и карактеристике опреме за израду прикључака и процедуре за одржавање мерног места

 • наведе врсте и начин уземљења и заштите опреме постројења

 • наведе и опише најчешће врсте кварова, наведе параметре који указују на лоцирање и врсту квара и опише поступке за отклањање

 • користи и примењује мере за безбедан рад

 • специфицира и одабира одговарајући атестирани алат и заштитну опрему у складу са радним задатком у зависности од врста простора

 • евидентира реализовање радове и запажања попуњавањем радног налога и обавештава учеснике и заинтересовање стране о почетку и врсти рада

 • преузима материјал и опрему потребну за извођење радног задатка у складу са техничком документацијом

 • монтира и одржава опрему према техничкој документацији, стандардима и техничким препорукама

 • ставља у погон електроенергетске објекте

 • врши манипулацију расклопном опремом

 • провери испуњеност техничких услова, направи спецификацију потребног материјала, монтира опрему и мерне уређаје и изведе функционално тестирање мерног места и прикључење не електродистрибутивну мрежу

 • изводи радове на уземљењу стубова и заштитне опреме електроенергетских водова и постројења, проверава исправност и спроводи мере одржавања уземљења

 • детектује квар на опреми, пронађе узрок, отклони квар и изврши функционално испитивање

 • савесно, одговорно и уредно обавља поверене послове

 • ефикасно планира и организује време

 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и важећих стандарда у електроенергетици, техничкој исправности уређаја и алата које користи

 • испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост и флексибилност у односу према сарадницима у тиму

 • одређује приоритете и решава проблеме у раду

 • испољава позитиван однос према професионално – етичким нормама и вредностима уз иницијативу за даље усавршавање