Техничка школа Младеновац

Бравар - заваривач

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 3D22S

Циљ стручног образовања за квалификацију БРАВАР – ЗАВАРИВАЧ је оспособљавање лица за израду делова и монтирање металних контрукција, као и за заваривање електролучним, електроотпорним и гасним поступцима.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

 • планира, припрема и браварске организује и заваривачке радове
 • израђује делове металних механичком конструкција обрадом
 • спаја делове металних раздвојивим конструкција и нераздвојивим спојевима
 • израђује и монтира металне конструкције и процесну опрему
 • контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима
 • заварује поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања
 • заварује поступком гасног заваривања
 • спаја делова меким и лемљењем тврдим и лепљењем
 • контролише квалитет рада при заваривању
 • чува здравље и околину и одржава безбедност на раду при извођењу браварских и заваривачких радова
 • опише технолошки поступак за одређени радни задатак
 • описује начин избора и припреме одговарајућих машина, алата, прибора и материјала
 • идентификује мање поправке машина, алата и прибора
 • наводи мере за сигуран рад у складу са прописима безбедности и здравља на раду и врши одабир заштитних средстава
 • опише значај вођења евиденције о утрошцима материјала, времена, дневној или периодично производњи
 • одабере прибор за стезање и придржавање
 • описује поступке обраде : оцртавање и обележавање, турпијање, одвајање сечењем и резањем
 • наводи начин оштрења алата за оцртавање, обележавање и раздвајања
 • идентификује постављене циљеве према техничко-технолошкој документацији
 • указује на разлике мерења и контролисања израдка
 • идентификује мерну листу
 • објасни спајање делова завртњима и наврткама
 • дефинише спајање делове ручним и машинским закивањем различитим врстама закивака
 • дефинише спајање делове електроотпорним заваривањем
 • објасни спајање делова електролучним поступцима (ТИГ, МИГ, МАГ, РЕЛ)
 • дефинише спајање делове гасним заваривањем
 • описује сечење материјала гасним поступком
 • описује спајање делова конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима
 • разликује начине израде и уградње елемената грађевинске браварије (метал, ПВЦ)
 • објасни начин поправке грађевинске браварије
 • разликује елементе процесне опреме
 • разликује начине израде и монтаже цевовода, конзола, носача, стубова, кровне, мостовске и друге решеткасте конструкције
 • одабира начин заштите површине делова и конструкција бојама, лаковима и другим неметалним или металним превлакама
 • описује квалитет основног и помоћног материјала
 • идентификује стање алата и прибора
 • дефинише исправност и погонску спремност машина
 • дефинише тачност извршених операција (димензија и облика површина, положаја и величине отвора и рупа, урезаних и нарезаних навоја, димензије и квалитет раздвојивих и нераздвојивих спојева и сл.)
 • разликује сучеоно, преклопно, угаоно или унакрсно заваривање танких или дебелих лимова свим облицима завара и у свим положајима заваривања
 • описује поступке заваривања профила, цеви и других делова од челика, ливеног гвожђа и легура обојених метала
 • описује поступак електролучног заваривања у заштитној атмосфери (активним и инертним гасом) различитих делова од легура гвожђа и обојених метала
 • описује поступак електроотпорног заваривања : сучеоно, тачкасто, брадавичасто и шавно
 • објасни репаратуру машинских делова наваривањем и метализацијом
 • разликује начине сечења материјала и израде жлебова електричним луком
 • описује поступке заваривања танких и дебелих лимова од легура гвожђа и обојених метала уз примену различитих облика завара и положаја делова у споју
 • описује поступке заваривања цеви, профила и других делова конструкција од легура гвожђа и обојених метала уз примену различитих облика завара и положаја делова у споју
 • објасни репаратуру машинских делова наваривањем и метализацијом поступком гасног заваривања
 • разликује начине сечења материјала и израде жлебова гасним поступком
 • дефинише поступке меког лемљења делова од различитих легура, различитим поступцима
 • описује поступке тврдог лемљења делова од различитих легура, различитим поступцима
 • описује поступке лепљења делова од различитих легура, различитим поступцима
 • идентификује контролу квалитета основног, додатног и помоћног материјала
 • описује стање алата и прибора
 • дефинише контролу исправности и погонску спремност уређаја
 • препознаје облик и квалитет шава
 • описује димензиону контролу шава
 • описује поступак контроле непропустливости шава
 • описује поступак отклањања грешака одговарајућим механичким поступком и поступком заваривања
 • описује поступак коришћења и одржавања заштитних средстава и опреме у раду
 • описује прописе из безбедности и области здравља на раду
 • указује на потенцијалне узроке повреда због неодговарајуће употребе машина и алата
 • идентификује штетни материјал и опрему тако да штити околину
 • наводи прописе из области безбедности и здравља на раду.
 • врши израду технолошког поступка за задати радни предмет
 • врши избор и припрему одговарајућих машина, алата, прибора и материјала
 • обавља мање поправке машина, алата и прибора
 • предузима мере за сигуран рад у складу са прописима ХТЗ и врши одабир заштитних средстава
 • води евиденције о утрошцима материјала, времена, дневној или периодичној производњи
 • користи прибор за стезање и придржавање
 • изведе поступке обраде : оцртавање и обележавање, турпијање, одвајање сечењем и резањем
 • оштри алат за оцртавање, обележавање и раздвајања
 • извршава захтеване радње према техничко
 • технолошкој документацији
 • измери и контролише израдак
 • попуњава мерну листу
 • врши спајање делове завртњима и наврткама
 • врши спајање делове ручним и машинским закивањем различитим врстама закивака
 • врши спајање делове електроотпорним заваривањем
 • врши спајање делове електролучним поступцима (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ)
 • врши спајање делове гасним заваривањем
 • врши сечење материјал гасним поступком
 • врши спајање делове конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима
 • израђује и уграђује елементе грађевинске браварије (метал, ПВЦ) – поправља грађевинску браварију
 • монтира елементе процесне опреме
 • израђује и монтира цевоводе, конзоле, носаче, стубове, кровне, мостовске и друге решеткасте конструкције
 • заштићује површине делова и конструкција бојама, лаковима и другим неметалним или металним превлакама
 • контролише квалитет основног и помоћног материјала
 • контролише стање алата и прибора
 • врши контролу исправност и погонску спремност машина
 • врши контролу тачности извршених операција (димензија и облика површина, положаја и величине отвора и рупа, урезаних и нарезаних навоја, димензије и квалитет раздвојивих и нераздвојивих спојева и сл.)
 • сучеоно, преклопно, угаоно или унакрсно заварује танке или дебеле лимове свим облицима завара и у свим положајима заваривања
 • заварује профиле, цеви и друге делове од челика, ливеног гвожђа и легура обојених метала
 • електролучно заварује у заштитној атмосфери (активним и инертним гасом) различите делове од легура гвожђа и обојених метала
 • заварује – електроотпорно: сучеоно, тачкасто, брадавичасто и шавно
 • изводи репаратуру машинских делова наваривањем и метализацијом
 • сече материјал и израђује жлебове електричним луком
 • заварује танке и дебеле лимове од легура гвожђа и обојених метала уз примену различитих облика завара и положаја делова у споју
 • заварује цеви, профиле и друге делове конструкција од легура гвожђа и обојених метала уз примену различитих облика завара и положаја делова у споју
 • изводи репаратуру машинских делова наваривањем и метализацијом
 • сече материјал и израђује жлебове гасним поступком
 • изводи меко лемљење делова од различитих легура, различитим поступцима
 • изводи тврдо лемљење делова од различитих легура, различитим поступцима
 • изводи лепљење делова од различитих легура, различитим поступцима
 • изводи контролу квалитета основног, додатног помоћног и материјала
 • изврши контролу стања алата и прибора
 • изводи контролу исправности и погонску спремност уређаја
 • визуелно контролише облик и квалитет шава
 • врши димензиону контролу шава
 • изводи контролу непропустљивости шава
 • отклања грешке одговарајућим механичким поступком и поступком заваривања
 • користи и одржава заштитна средства и опрему у раду
 • примењује прописе из области безбедности и здравља на раду
 • одлаже штетни материјал на предвиђено место, тако да штити околину
 • примењује прописе из области заштите околине и радне средине.
 • савесно, одговорно, уредно и правовремено обавља поверене послове:
 • ефикасно организује време;
 • испољи позитиван однос према значају спровођења прописа и стандарда који важе у машинској обради;
 • испољи позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности машина, уређаја и алата које користи при обављању посла;
 • испољи љубазност, комуникативност, ненаметљивост и флексибилност у односу према сарадницима;
 • решава проблеме у раду;
 • испољи позитиван однос према професионално-етичким нормама и вредностима.