Техничка школа Младеновац

Аутоелектричар

ШИФРА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА

BGML SB 3E22S

Циљ стручног образовања за образовни профил АУТОЕЛЕКТРИЧАР је оспособљавање ученика за сервисирање, одржавање, проверу исправности, поправку и замену електричних и електронских уређаја и система на возилима.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивање запошљивости, усмерава да ученици буду оспособљавани за:

По завршетку образовања за овај профил, ученик ће стећи:

 • Поставља електричне инсталације и мрежну опрему на возилима
 • Проналази и отклања кварове на инсталацијама и мрежној опреми возила
 • Одржава, испитује, поправља и замењује електричне и електронске уређаје на возилима
 • Модификује и надограђује електричне и електронске системе на возилима
 • Обави контролу квалитета извршених аутоелектричарских радова у складу са нормативима и
  другим прописима
 • Планира и организује аутоелектричарске послове
 • Води документацију аутоелектричарских радова
 • наведе врсте и елементе електричних инсталација и мрежне опреме
 • разликује врсте електричних симбола
 • објасни начин постављања електричне инсталације на возила
 • разликује врсте и објасни начине употребе алата и уређаја за израду и постављање електричних инсталација и мрежне опреме
 • објасни поступке и правила повезивања електричних и електронских уређаја на инсталације
 • разликује врсте и објасни индикаторе неисправности на електричној инсталацији и мрежној опреми
 • образложи могуће узроке неисправности инсталација и мрежне опреме
 • наведе врсте и објасни начин рада електричних и електронских уређаја на возилима
 • објасни поступке утврђивања неисправности и начине њиховог отклањања
 • објасни процедуре скидања и постављања електричних и електронских уређаја на возила
 • објасни значај периодичности и захтевности одржавања електричних и електронских уређаја на возилима
 • одреди врсте електричних и електронских система за модификацију или надоградњу на возилима
 • објасни начин рада и поступака уградње, повезивања и подешавања додатне електричне опреме
 • објасни поступке утврђивања неисправности на додатној опреми и начини њиховог отклањања
 • наведе стандарде квалитета који се примењују у аутоелектричарској пракси и објасни њихов значај
 • образложи значај провере квалитета урађеног посла
 • разликује прописе о гаранцији извршене услуге
 • објасни значај примене прописа из области заштите животне средине
 • објасни принципе организације рада
 • опише организационе шеме производних погона, аутокућа и аутосервиса
 • наведе принципе и елементе планирање сопственог рада
 • објасни начине складиштења резервних делова, основне и додатне електро опреме
 • разликује врсте техничке документације
 • наведе врсте и објасни намену и могућности средстава за рад (инструмената и алата)
 • наведе елементе и образложи начин обрачуна цена услуга
 • објасни основне принципе предузетништва
 • објасни правила пружања прве помоћи
 • објасни значај примене прописа из области безбедности, заштите здравља на раду, противпожарне заштите
 • разликује врсте радне и сервисне документације
 • израђује електричне инсталације на основу електричних шема
 • постави и повеже електричне и електронске уређаје на инсталације
 • провери исправност постављене електричне инсталације
 • употреби одговарајући алат и уређаје за израду и постављање електричних инсталација и мрежне опреме
 • утврђује неисправности на електричној инсталацији и мрежној опреми коришћењем специјализованих софтвера
 • отклања неисправности на електричној инсталацији и мрежној опреми по процедури из софтвера
 • примени испитне и мерне технике
 • употреби одговарајући алат и опрему за рад на електричној инсталацији и мрежној опреми
 • рукује возилом на прописан начин у току извођења поправке
 • скине и постави електричне и електронске уређаје на возила
 • утврди и отклони квар на електричним уређајима возила
 • рукује возилом на прописан начин у току извођења поправке
 • одреди начин и место за модификацију/надоградњу електричних и електронских система на возилима према техничком упутству произвођача
 • угради, повеже и подеси додатну електричну и електронску опрему на возилима
 • утврди и отклони квар на додатној електричној и електронској опреми
 • испитује и калибрише уређаје и опрему према утврђеним прописима и динамици
 • провери функције свих уређаја након интервенције
 • обави пробну вожњу
 • води прописану документацију о извршеним радовима
 • сортира и одлаже отпатке на одговарајући начин у процесу рада
 • комуницира са клијентом о неисправности на возилу
 • отвара радни налог
 • утврди процедуру рада на основу испитног протокола из информационог система, за конкретно возило
 • припреми радно место и техничку документацију
 • одреди потребан материјал, резервне делове и време израде
 • обрачуна услугу
 • примени савремена средства комуникације
 • ради у тиму
 • одржава средства за рад
 • примени заштитна средства и опрему при раду
 • попуњава радни налог, извештај о кваровима, извештај о утрошку материјала, резервних делова
 • попуњава сервисне књиге корисника и гаранције
 • попуњава дневник рада
 • користи информатичка средства`
 • савесно, одговорно, уредно и прецизно обавља поверене послове
 • испољи љубазност, комуникативност, предузимљивост, ненаметљивост и флексибилност у односу према клијентима и сарадницима
 • ефикасно организује време
 • испољи позитиван однос према значају функционалне и техничке исправности алата, инструмената, прибора и опреме
 • придржава се упутстава и процедура произвођача при уградњи и одржавању
 • испољи позитиван однос према професионално
 • етичким нормама и вредностима